Baseny – zamówienia publiczne

Poniżej przedstawiamy przegląd i omówienia aktualnych ogłoszeń na budowę, przebudowę, remont lub projekt związany z budową basenów, natrysków. Tak się zdarzyło, że obydwa zamówienia dotyczą basenów w górskich kurortach – Zakopanem i w Wiśle.

Słowem wstępu, kilka najistotniejszych informacji o zamówieniach publicznych.
Zamówienia publiczne są to określone procedury zawierania umów między podmiotami publicznymi (czyli dysponującymi środkami publicznymi) a  wykonawcami na realizację określonych robót, usług, dostaw. Zamówienia publiczne są publikowane, co stanowi  gwarancję jawności oraz konkurencyjności systemu zamówień publicznych. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się ze szczegółową specyfikacją zamówienia na stronie internetowej instytucji ogłaszającej zamówienie lub w siedzibie zamawiającego. Ponieważ czas od ogłoszenia do zakończenia terminu składania ofert jest bardzo krótki – z reguły jest to 14 – 21, dni wykonawca powinien niezwłocznie zapoznać się z treścią ogłoszenia zwracając szczególną uwagę na historię zmian.

Chodnik wokół baseny wyłożony mozaiką szklana antypoślizgową rafia imitującą rysunek włókna

W pierwszym rzędzie wykonawca powinien zwrócić uwagę, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu (np. wymóg kompetencji, sytuacji ekonomicznej, zdolności technicznej). Na etapie składania oferty wykonawca potwierdza, że spełnia te warunki na podstawie oświadczeń, które na późniejszym etapie są weryfikowane. Zamawiający może również w celu uwiarygodnienia oferenta zażądać wpłaty wadium. Po drugie należy zwrócić uwagę na podane przez Zamawiającego kryteria oceny oferty, to one decydują na ile punktów zostanie oceniona oferta. W tej chwili nie tylko cena ma decydujące znaczenie, zazwyczaj zamawiający dodaje dodatkowe kryteria takie jak termin wykonania zamówienia, okres gwarancji czy rękojmi. Informacje te są zawsze precyzyjne określone w ogłoszeniu. Następnie najlepiej zapoznać się z dokumentem SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacją techniczną. Prawo zamówień publicznych mówi, że przedmiot zamówienia nie może być opisywany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, który jest charakterystyczny  dla konkretnego producenta lub wykonawcy.  Tym samym zamawiający nie może wskazać nazwy konkretnego producenta, a jeżeli konieczność taka wynika ze specyfiki przedmiotu zamówienia musi on dopuścić możliwość zaoferowania materiałów równoważnych co wiąże się z obowiązkiem wskazania jakie cechy lub parametry będą traktowane jako równoważne. Zamawiający musi zwrócić na to uwagę, gdyż projektanci czasem wskazują wprost na produkt konkretnego producenta.
Może zdarzyć się, że zamawiający zmienia treść ogłoszenia, należy więc bacznie śledzić wszystkie zmiany aby dostarczyć ofertę zgodną z aktualną dokumentacją i nie śpieszyć się zbytnio z wysyłką oferty. Można wysyłać zapytania dotyczące doprecyzowania zbyt ogólnych określeń. Termin zamknięcia przyjmowania ofert jest z reguły wyznaczony na godzinę przed otwarciem, dlatego jeśli wykonawcy bardzo zależy, może ofertę przynieść a następnie uczestniczyć w posiedzeniu komisji podczas otwarcia choćby po to aby poznać ceny podane przez konkurentów.

 Ogłoszenie nr 598109-N-2017 z dnia 2017-10-05 r. 

Baseny Wisła spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąW systemie zaprojektuj i wybuduj – Inteligentne Baseny – rewitalizacja parku kąpielowego w Wiśle

Przedmiotem zamówienia jest łączne wykonanie:  projektu według Programu Funkcjonalno -Użytkowego, uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.   

Ofertę  zaleca się umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie. Koperta zewnętrzna powinna zostać zaadresowana:
Baseny Wisła sp. z o.o.
pl. Bogumiła Hoffa 3
43-460 Wisła
oraz powinna być oznakowana w następujący sposób:
Oferta na: „W systemie zaprojektuj i wybuduj – Inteligentne Baseny – rewitalizacja parku kąpielowego w Wiśle”
Na kopercie należy dopisać: Nie otwierać przed dniem 20 października 2017, godz. 10:00

O inwestycji możemy dowiedzieć się więcej pod adresem www.basenywisla.pl

Specyfikację zamówienia znajdziemy na stronie basenywisla.bip.gov.pl

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: cena ofertowa – 60%, okres rękojmi za wady – 40%.

Mozaika szklana basenowa z nadrukiem  odpornym na UV i chlor.

Ogłoszenie nr 59738-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

Polskie Tatry S.A Budowa basenu zewnętrznego o właściwościach leczniczych na terenie Aqua Parku Zakopane

Przedmiot zamówienia: budowa basenu zewnętrznego o właściwościach leczniczych na terenie Aqua Park Zakopane zasilanych bezpośrednio wodami termalnymi z odwiertu Zakopane wraz z niezbędnymi instalacjami.

Strona z treścią ogłoszenia http://bip.polskietatry.pl/zampub/zppow30000euro/2017

Termin składania ofert 2017.10.18 godz.11
Kryteria: cena 70%, termin 10%, gwarancja 20%

Uwaga: należy znaleźć aktualną dokumentację przez zakładkę – historia zmian. Zdarza się, że ogłoszenie jest zmianie i przesunięty jest termin składania ofert ale w SIWZ pozostaje niezmieniony i jest tam poprzedni termin składania ofert co może być mylące.

Mozaiki z serii pool nawiązują do kolorystyki popularnych plaż. Na zdjęciu mozaika corfu

W kontekście publicznych inwestycji, których przedmiotem jest budowa basenów warto zapoznać się z publikacją pt “PUBLICZNE, TANIE KRYTE PŁYWALNIE DLA GMIN, OSIEDLI I MAŁYCH MIAST .  Autor opracowania Kazimierz Torbicz Prezes Zarządu DC ENGINEERING Sp. z o.o.i DKT EXPERT – Kraków zwrócił uwagę, że “bardzo ładnym tworzywem do wykładania basenów o niewielkich wymiarach jest mozaika szklana. Bogactwo kolorystyki i motywów zdobniczych zadowoli gusta każdego architekta i każdego inwestora. Cechy mozaiki pozwalają na stosowanie jej do wszystkich, najbardziej skomplikowanych kształtów basenów, a także łazienek, zapleczy socjalnych i elewacji ozdobnych”. 

Polecamy również stronę mozaikibasenowe.pl

Dodaj komentarz